הכותל המערבי

ברוכים הבאים לאתר בר מצווה  (להלן: “האתר”) של הקרן למורשת הכותל המערבי (להלן: “הקרן“).

הנך רשאי להשתמש בתכני האתר בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים במסמך זה (להלן: “תנאי השימוש”). אין להשתמש בתכני האתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של הקרן למורשת הכותל המערבי לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה, ככל ותינתן. השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). בנוסף, תנאי השירות חלים על שימוש שנעשה  בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

תנאים אלה חלים, ללא תנאי, על כל המשתמש באתר ו/או בתכניו באופן ישיר או עקיף. הקרן רשאית, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות את תנאי השימוש באתר, ושינוי זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין מרגע פרסומו באתר.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

השימוש באתר

האתר  מהווה הרשמה לטקס בר מצווה בכותל המערבי

הנך רשאי להשתמש באתר למטרת רישום לטקס בר מצווה בלבד בהתאם לכל התקנות בשינויים המתאימים ובהתאם להוראות הקרן. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

אין לקשר את האתר עם כל אתר המכיל תכנים פוליטיים, תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

הקרן לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהזנת נתונים באתר ו/או מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים או הנתונים שנעשו על-ידך ומתחייב לשפות את הקרן בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

חל איסור מוחלט לסלף את החומר המתפרסם באתר זה, להציגו בדרך מטעה, לפגוע בו, לשנותו או לבצע כל פעולה שיש בו הפחתה לערכו, ו/או שעלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

תכנים ונתונים שמשתמשים מוסרים באתר

הקרן אינה נושאת בכל אחריות לתכנים ולנתונים שמשתמשים מוסרים באתר, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגורם שמסרם. בעת שיגור או מסירת תכנים לאתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מתכנים אלו. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים ומהימנים.

שירותים הטעונים רישום

השירותים באתר טעונים רישום. תוכל ליהנות מהשירותים ולהשתמש בהם לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.

בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך.

הקרן תהיה רשאית לשמור את הנתונים שמסרת בעת ההרשמה במאגר המידע שבבעלותה.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינן של הקרן, או של צד שלישי, שהרשה לקרן להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהקרן או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

שינויים באתר והפסקת השירות

הקרן תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הקרן בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית הקרן להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים תחזיק הקרן את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את הקרן, ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, כולל שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

סמכות שיפוט

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית-המשפט בירושלים. על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א 1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על-פי הוראות כל דין, הקרן תהיה רשאית להפסיק באופן מידי, חד-צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים.

השימוש באתר ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

תנאי ביטול הפקות בר מצווה

ידוע לי שבמקרה של ביטול הגעה או הפחתת כמות משתתפים באירוע, יש להודיע על כך למשרד הזמנות עד 7 ימי עסקים לפני המועד.

נוהל ביטול הזמנה:

ביטול או שינוי עד 7 ימי עבודה לפני מועד האירוע – ללא תשלום. (כולל החזר דמי הרישום- בהפחתת 100 ₪ עלות טיפול)

ביטול או שינוי מ 7 ימי עבודה עד 48 שעות ממועד האירוע – יחויב ב- 50% מעלות האירוע/ השינוי                                                                                                .

ביטול או שינוי בתוך 48 שעות ממועד האירוע – יחויב ב- 100% מעלות האירוע/ השינוי. 

עלות ביטול הכניסות לאתרי הסיורים – בהתאם לתנאי הביטול של סיורי התיירות בכותל

       ביטול עקב כח עליון המוגדר ככזה בחוק- ללא דמי ביטול
               
                  בחתימתי אני מאשר לקרן למורשת הכותל לעשות שימוש ראוי לשם קידום הפרויקט בלבד בתמונות / בווידאו מהאירוע שלנו. 

רגע !!!

אנחנו רושמים אותכם לטקס